Kto sme?

"Poznal som, že všetko, čo činí Boh, trvá naveky..." (Kaz 3,14)

 

Cirkev československá husitská (v skratke CČSH) je spoločenstvo veriacich ľudí, ktorí chcú nasledovať Ježiša Krista v duchu biblických a kresťanských zásad. 

CČSH je pomerne mladá kresťanská cirkev založená skupinou reformných a modernistických katolíckych kňazov dňa 8.januára 1920 v Prahe, ako reakcia na rozpad rakúsko - uhorskej monarchie a vyhlásenie Československej republiky. Hlavným iniciátorom pre jej vznik bol pokrokový katolícky duchovný dr. Karel Farský, ktorý bol zároveň zvolený za prvého patriarchu cirkvi (viď. obrázok). 

Cirkev československá (od roku 1971 s prívlastkom "husitská") je súčasťou veľkej rodiny kresťanských cirkví snažiaca sa o naplnenie Kristovho príkazu o šírení Evanjelia.Z hľadiska organizácie a štruktúry je založená na apoštolskej postupnosti (chápanej v zmysle českej reformácie, ako postupnosť vo viere a vernosti evanjeliu), riadená duchovenstvom a tiež laikmi. Jedná sa teda o tzv. "episkopálnu" cirkev s presbyterskými prvkami.

Cirkev československá husitská sa hlási k historickej tradícii starokresťanskej, cyrilometodskej, českobratskej a reformačnej. 

Najvyšším administratívnym pracovníkom cirkvi je pražský patriarcha. Tým súčasným je od 23. septembra 2006 ThDr. Tomáš Butta (nar. 12. júna 1958 v Prahe).

 

Cirkev sa rozdeľuje na diecézy vedené biskupmi (Praha, Hradec Králové, Brno, Olomouc, Plzeň a Bratislava). Diecézy sa ďalej delia na náboženské obce.

Od ostatných protestantských cirkví sa odlišujeme predovšetkým tým, že okrem Svätého Písma sa hlásime aj ku kresťanskej tradícii, z ktorej však prijímame len to, čo je v úplnej zhode s Bibliou. Rovnako vyznávame sedem sviatostí: Krst, birmovanie, Večera Pánova (podávaná pod obojím spôsobom), Pokánie (formou spoločnej, ale aj ušnej spovede), manželstvo, útecha chorých a trpiacich a sviatosť kňazstva.

Základným vonkajším prejavom Cirkvi husitskej je liturgia podľa patriarchu Karla Farského, pozostávajúca z dvoch základných častí: Kázanie Evanjelia Ježiša Krista a slávenie svätej Večere Pánovej.

 

CČSH je so svojimi názormi otvorená diskusii a vedeckému prínosu. Veľký dôraz kladieme na ekumenizmus, slobodu svedomia a postoj jednotlivca. 

Za dôležité považujeme spomenúť, že vierouka husitskej cirkvi nepatrí medzi striktne dogmatickú, ale naopak dynamickú a hľadajúcu vyššie poznanie.

Hlásime sa k historickému a kultúrnemu dedičstvu započatému majstrom Jánom Husom a nadväzujeme na odkaz husitského hnutia. Rovnako sa priznávame k demokratickému odkazu prvej Československej republiky

 

Husitskú cirkev v Slovenskej republike v súčasnosti zastupujú tri náboženské obce (Bratislava, Liptovská Osada (so sídlom v Martine) a Košice), v ktorých sa zhromažďuje približne 1800 členov.

 

Naše spoločenstvo je otvorené všetkým slobodne mysliacim a hľadajúcim ľuďom.

Viac informácii nájdete na stránkach www.ccsh.cz